سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حدیث عشق آتشبار باید

زبان آتشین در کار باید

بر عشق بستم خویش را بر خویش بستم عشق را

تا عشق باشد زان من من نیز باشم زان عشق

عشق است جان جان جان از عشق شد پیدا جهان

عشق است پیدا و نهان من بنده و مولای عشق

کار من و تدبیر عشق سعی من و تقدیر عشق

حلق من و زنجیر عشق من بنده و مولای عشق

سینه را عشق چاک داند کرد

نفس را عشق پاک داند کرد

عشق را روی در هلاک بود

هر کرا عشق نیست خاک بود

بوسه در عشق مباح است آری

بوسه را صیقل عشق انگارند

حقیقت عشق ورزاندر مکانت

که عشق اینجا بماند جاودانت

همره عشق شو، که یار اینست

در پی عشق رو، که کار اینست

کوی عشق است این و در وی صد بلا

راه عشق است این و در وی صد خطر

تعداد ابیات منتشر شده : 508170