سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صفات عشق را اندازه ای نیست

کجا کز عشق حرف تازه ای نیست

فطرت او آتش اندوزد ز عشق

عالم افروزی بیاموزد ز عشق

در آن هنگام کاستیلای عشق است

صبوری کمترین یغمای عشق است

به باغان باد فروردین دهد عشق

به راغان غنچه چون پروین دهد عشق

ملامت شحنه بازار عشق است

ملامت صیقل زنگار عشق است

سرمایه محرمی ز عشق است

بل ک آدمی آدمی ز عشق است

کسی کز عشق خالی شد فسردست

کرش صد جان بود بی عشق مردست

نروید تخم کس بی دانه عشق

کس ایمن نیست جز در خانه عشق

کمر بستم به عشق این داستان را

صلای عشق در دادم جهان را

آن را که حدیث عشق در دل گردد

باید که زتیغ عشق بسمل گرددتعداد ابیات منتشر شده : 373712