سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رایت خیل عشق فعل بود

عشق را نزد فعل رایت نیست

در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم

تا در این ره چه کند همت مردانه ما

عشق تو بی روی تو درد دلیست

مشکل عشق تو مشکل مشکلیست

گر سر موئی شود فردوس اعلی اشک او

گنجد اندر خانه عشق ، بود امری محال

عشق او بسته هر کسی به کسی

نعمت الله به عشق وابسته

اگرچه کارها از عقل شد راست

ولیکن کار با عشق بالاست

اگر صد سال می سازی بضاعت

بسوزد عشق اندر نیم ساعت

کسی کو عاشق است اندر مجازی

ندارد عشق صورت را نیازی

به نور دل صبح خیزان عشق

ز شادی به انده گریزان عشق

پس ایدون ز آیین عشق مجاز

ز عشق حقیقی توان جست راز

تعداد ابیات منتشر شده : 59285