سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ما همه دعوی کنیم از عشق و عشق از ما به رنج

عاشق آن باید که از معنی بود در خورد عشق

خراب عشق آباد ی ندارد

بد و نیک و غم و شادی ندارد

دل بی عشق بر جان بس گران است

سر بی شور مشتی استخوان است

ز عشق از هر چه برتر میتوان شد

خدا گر نه، پیمبر میتوان شد

نشنود در بزم سرمستان کسی

جز حدیث عاشقی چیز دگر

حضرت عشق است اینجا باش باش

سر مده اینجا عنان آهسته تر

بیماری عشق تندرستی است

پستی در عشق سرفرازیست

از همت عشق بافتوحم

پا بستهٔ عشق بلفتوحم

کس نزد اینجٰا دم از چون و چرا

کس نگفت اینجا حدیث خیر و شر

روزبهان فارس میدان عشق

فارسیان را شه ایوان عشق

تعداد ابیات منتشر شده : 112580