سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو عشق آمد چه جای عقل و هوشست

چو گوید عشق عقل آنجا خموش است

از نگاه عشق خارا شق شود

عشق حق آخر سراپا حق شود

کیفیت ها خیزد از صبهای عشق

هست هم تقلید از اسمای عشق

عشق ورزیدم نهان ای وای بر من کین زمان

نقل هرمجلس حدیث عشق پنهان من است

حدیث عشق گو کز جمله آن به

ز هر جا قصهٔ آن داستان به

چو اهل دل ز عشق افسانه گویند

حدیث بلبل و پروانه گویند

هزاران پرده بر قانون عشق است

به هر یک نغمه ها ز افسون عشق است

لشکری پیدا کن از سلطان عشق

جلوه گر شو بر سر فاران عشق

فلک سرگشته از سودای عشق است

جهان پرفتنه از غوغای عشق است

تو نیز ای در خمار از بادهٔ عشق

مزاج خویش کن آماده عشق



تعداد ابیات منتشر شده : 206512