سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حقیقت احتسابت کار دین است

حساب تو برب العالمین است

در گرفت این سخن به شاه جهان

کاگهی داشت از حساب نهان

کی کند اندیشه روز حساب ؟

تذکره آنرا که ز طور مار به

از برون هر کسی حسابی ساخت

کس درون حساب را نشناخت

گفت موسی ای خداوند حساب

نقش کردی باز چون کردی خراب

یاربش سال عمر ده چندانک

قاصر آید ازو حساب جمل

آن روز که روز حشر باشد

دیوان حساب و عرض منشور

زبون کردن دشمن آسان گرفت

حساب خراج از خراسان گرفت

روزکیفر چو طبیعت خواند

خائنان را پی تفریغ حساب

کهن باغ را وقت نو کردنست

نوان در حساب درو کردنست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165