سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حسن اندر حسن اندر حسنم

تو حسن خلق و حسن بنده حسن

امامی کو امامت را حسن بود

حسن آمد که جمله حسن ظن بود

حسن حسن باشدش سید سرمست ما

سید سرمست ما حُسن حسن باشدش

نقش سراپرده شاهیست حسن

لمعه خورشید الهیست حسن

نادره شعری بگوی حسن سعادت بجوی

نزد ظریفی خرام چون حسن اسعدی

آفرین خواجه منصور حسن فخرزمین

آفرین خواجه منصور حسن فخر زمان

آفرین خواجه منصور حسن فخر زمین

آفرین خواجه منصور حسن فخر زمان

اگر بی وفایند ارباب حسن

درین حسن روی مرا باب حسن

ماه جمال حسن گفت و کمال حسین

نظم هلالی گرفت حسن کلام حسن

حسن آن یار وفاپیشه باقی حسن است

حسن اغیار جفاکار دروغ است دروغ

تعداد ابیات منتشر شده : 509490