سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کیست آن چار مه به مذهب من؟

علی و فاطمه حسین و حسن

یعنی محرم آمد و روز ندامت است

روز ندامت چه ، که روز قیامت است

شاخ گلی شکست ز بستان مصطفا

کز رنگ و بو فتاد گلستان مصطفا

حالی شود که پرده ز قهر خدا فتد

و ز بیم لرزه بر بدن انبیا فتد

زین العباد ماند و کسش همنفس نماند

در خیمه غیر پردگیان هیچ کس نماند

وحشی کسی چه دغدغه دارد ز حشر و نشر

کش روز نشر با شهدا می کنند حشر

وین حسن موافقت که گفتم

بی شک ز عنایت حسین است

به که گوئیم بهر تاریخش

حشر او باد با حسین شهید

یزید عشق تو هر روز تشنه خون ریزد

حسین دل را در کربلای اندیشه

باز امام به حق حسین شهید

نور چشم علی عمرانی

 • جستجوی ابرو در همه ی آثار
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی یار.عشق در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی افتاده در همه ی آثار
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی فطر در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی فراش پیکر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135