سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حکمت ارباب دین کردم عیان

حکمت ارباب کین را هم بدان

ارسطو که در حکمت استاد بود

و زو کشور حکمت آباد بود

چیست دانی به زیر چرخ اثیر

حکمت اندر وجود شاه و امیر

سرگرم به حکمت یونانی

دلسرد ز حکمت ایمانی

صورت اهل حکمت این باشد

حکما را صفت چنین باشد

کشد گرد اندیشه پرگار مرگ

همه حکمت او پرستار مرگ

حکمت از فکر راست بین باشد

در مراعات سر دین باشد

حکمت آموز و نور حاصل کن

دل خود را به نور واصل کن

گر به حکمت رسی سوار شوی

حکما را سپاسدار شوی

زانکه حکمت بد اقتضا نکند

هرچه حکمت کند هبا نکند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165