سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل خارا ز بیم تیغ او خون گشت پنداری

که آتش رنگ خون دارد چو بیرون آید از خارا

سیمین تن و خارا دلی، گر گفتنم یارا بود

گر بت نه ای، کی در بشر تن سیم و دل خارا بود؟

وصف حکمت گر به گوش صخره صما رسد

ای بسا خارا که در چشم دل خارا شود

تو از خارا برون آیی و گرم از تو شود خارا

تو از آهن پدید آیی و نرم از تو شود آهن

اثر پایهاش بر خارا

همچو بر خاک نرم شکل سپر

شد آهوی دشت و کبک وادی

خارا کن کوه نامرادی

ریزه ریزه شدی از زخم کدین

پوششم گرنبدی جز خارا

رمی فرمود مصطفی ما را

نه کمانی کشیدن از خارا

دلت ای سنگدل بر ما نسوجه

عجب نبود اگر خارا نسوجه

فشاننده گنج دریا به بزم

دراننده قلب خارا به رزم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165