سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

داشت چندان تعلق خاطر

که نبودی به حال خود حاضر

بس نزهت و خرّمی به لالستان

ماندست شگفت خاطر دانا

ور نه بودم مثنوی ها ساخته

خاطر از امثالشان پرداخته

این نکته ز صاحبان تدبیر

افتاد پسند خاطر پیر

اتصال نجوم خاطر او

فیض طبع مرا نویدگر است

اگر عقل است سودای دماغ است

وگر خاطر پریشان روزگارست

فلک چاکر مکنت بیکرانش

خرد بندهٔ خاطر هوشیارش

خاطر نرود به گلستانی

آن را که جمال تست منظور

مهر و مه بندهٔ ضمیر منند

عاشق خاطر منیر منند

پاک چون خاطر اولوالباب

تیز چون فکر اولوالابصار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165