سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک

که لب نان پیش تو بهتر ز اشک

خوان بر سر بر این ندارم دست

سر بر خوان اگر بخواهی هست

ز درد جگر سر به سر هندوان

به کین سر نهادند بر پهلوان

بدادم بوسهٔ بر دست و بر سر

نهادم بر سر از اسرار افسر

گهی بر بام میشد دست بر سر

گهی میرفت همچون حلقه بر در

کیست جز وی بگو شفیع رسل

بر سر جِسر نار و بر سرِ پل

بر او بر کسی ز آن سپه شیفتست

ز پنهانش بُر دست و بفریفتست

سر تو سبز و تاج بر سر تو

دشمنت را برید سر ز تبر

سر به سر ز اقتضای فهم ردی

مبتنی بر قواعد عددی

چو سیمین صبح سر بر زد ز خاور

ز بحر چین برآمد ز ورق زر

 • جستجوی دعای زنده دلانت رفیق در حافظ
 • جستجوی زهی در همه ی آثار
 • جستجوی چشمان در همه ی آثار
 • جستجوی فرض در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی ختم کن این گفتگو در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی وصال در همه ی آثار
 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی بار در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165