سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دست بر سر می زنی پیش اله

دست و سر بر دادن رزقش گواه

خاقانی وار بر سر کویت

سر برنهم و ز سر نیندیشم

همچو گل پیشش برویید آن ز گل

چون خیالی که بر آرد سر ز دل

ز یک سو ملک را بر کار می داشت

ز دیگر سو نظر بر یار می داشت

قدم ز سر کن و بر نردبان قرآن رو

رواست بر سر این پایه با چنین پا رفت

رسید یار و ز من بر سر عتاب گذشت

چه گویمت که چه بر دل ز اضطراب گذشت

ز بسکه بر سر کوی تو اشک ریخته ام

ز لعل در بر هر سنگ دامنی است مرا

بر نمی دارم ز زانو سر به حق دوستی

تا نگه کردم سر زلفت که بر زانوی تست

ز غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی

ز غصه بر سر کویت چه بارها که کشیدم

یکی ز حسرت روی تو چاک بر دل زد

یکی ز دامن کوی تو خاک بر سر کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165