سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من که بر لب داشتم ز افسردگی مهر سکوت

بر گرفتم مهر و بگرفتم ثنا خوانی ز سر

قدم ز سر کن و بر نردبان قرآن رو

رواست بر سر این پایه با چنین پا رفت

بر نمی دارم ز زانو سر به حق دوستی

تا نگه کردم سر زلفت که بر زانوی تست

بر سر زنم ز غیرت زلف تو کز چه وجه

سر بر کنار تازه گل و ارغوان نهاد

چاه جویی ز سر زلف کژت راست کنم

مگر ارم دل از آن چاه ز نخدان بر سر

خاصگان بر سر خوان کرمش دم نزنند

ز آن اباها که بر این خوانچهٔ دنیا بینند

ز بس بر آسمان می شد ز هر سوی

نفیری چاوشان «طرقوا» گوی

ز بس بر گوشها می زد ز هر جای

صهیل مرکبان راه پیمای

دلم ز پایِ تو ای دوست بر نتابد سر

اگر ز دستِ تو در پایِ غم به سر گردد

گر زند بانگی ز قهر او بر رمه

دان ز مهرست آن که دارد بر همه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165