سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رسید یار و ز من بر سر عتاب گذشت

چه گویمت که چه بر دل ز اضطراب گذشت

یکی ز حسرت روی تو چاک بر دل زد

یکی ز دامن کوی تو خاک بر سر کرد

قدم ز سر کن و بر نردبان قرآن رو

رواست بر سر این پایه با چنین پا رفت

بر سر زنم ز غیرت زلف تو کز چه وجه

سر بر کنار تازه گل و ارغوان نهاد

چاه جویی ز سر زلف کژت راست کنم

مگر ارم دل از آن چاه ز نخدان بر سر

خاصگان بر سر خوان کرمش دم نزنند

ز آن اباها که بر این خوانچهٔ دنیا بینند

ز بس بر آسمان می شد ز هر سوی

نفیری چاوشان «طرقوا» گوی

ز بس بر گوشها می زد ز هر جای

صهیل مرکبان راه پیمای

دلم ز پایِ تو ای دوست بر نتابد سر

اگر ز دستِ تو در پایِ غم به سر گردد

گر زند بانگی ز قهر او بر رمه

دان ز مهرست آن که دارد بر همه

 • جستجوی آفتاب در عرفی شیرازی
 • جستجوی نمی بینم در حافظ
 • جستجوی خرابم در همه ی آثار
 • جستجوی نه در همه ی آثار
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی کوتاه کردن زبان در سعدی
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی ای کوی محبت در سعدی
 • جستجوی برگ در همه ی آثار
 • جستجوی هیچ در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165