سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندانم خال او عکس دل ماست

و یا دل عکس خال روی زیباست

عذار لاله و خال سیاهش

نشان خال و روی گلعذاریست

رویت آراسته به خال همه

زیر هر خال معنی دیگر

گفتی که دام و دانه دل از کجا ببین

بر روی دوست زلف و برخسار یار خال

زیر لب، وقت نوشتن همه کس نقطه نهد

این عجب! نقطه خال تو به بالای لب است

ای خواجه چشم من همه سوی خط است و خال

تو در خیال مال و در اندیشهٔ منال

از آن حال دل پرخون تباه است

که عکس نقطهٔ خال سیاه است

گهی روشن چو آن روی چو ماه است

گهی تاریک چون خال سیاه است

چتر سیاه است خال چهرهٔ ملکت

ز آن سیهی خال دان ضیای صفاهان

امروز تبم برفت و تب خال آورد

تب خال مکافات لبم خواهد کردتعداد ابیات منتشر شده : 373712