سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باز چون خورشید جان آفل شود

نور جمله خانه ها زایل شود

تا بود خورشید تابان بر افق

هست در هر خانه نور او قنق

نور آن صد خانه را تو یک شمر

که نماند نور این بی آن دگر

آن یکی در خانه ای در می گریخت

زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت

خواست تا خانه براندازدشان

خانه در کوی دگر سازدش

باشد چو زنی ستون خانه

ناخفته به اندرون خانه

خانه زادند و بندهٔ در شاه

خانه داران خاندان ملوک

دعوت مکنم به خانه بردن

ترسم ز وبال خانه مردن

هم به خانه نثار کردندش

به همه خانه ها ببردندش

جامه همرنگ خانه در پوشد

با دلارام خانه می نوشد

تعداد ابیات منتشر شده : 505935