سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشمش چو به خانه وی افتاد

شد خانه هستیش ز بنیاد

لیلی چو به عزم خانه برخاست

خانه به جمال خود بیاراست

چون ابر بهاریم پراکنده تو

چون زلف تو از خانه به دوشان تو ایم

گر سر موئی شود فردوس اعلی اشک او

گنجد اندر خانه عشق ، بود امری محال

عقل اگر چه ز خانه بیرون نیست

هم نیابد درون خانه مجال

زن چو از خانه سحرگه رخت بست

خانه دیوانخانه شد، قاضی نشست

هوای خانه و منزل ندارم

سر راهم غریب هر دیارم

خانه از طاعتست و خیر آباد

خیر اگر نیست نام خانه مباد

سرای روح کرد این خانه گل

خورای عشق گشت این خانه دل

مرا گر خانه ویران کرد، شاید

که گردد آسمان را خانه آبادتعداد ابیات منتشر شده : 373712