سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نور آن صد خانه را تو یک شمر

که نماند نور این بی آن دگر

خواست تا خانه براندازدشان

خانه در کوی دگر سازدش

خانه زادند و بندهٔ در شاه

خانه داران خاندان ملوک

دعوت مکنم به خانه بردن

ترسم ز وبال خانه مردن

هم به خانه نثار کردندش

به همه خانه ها ببردندش

جامه همرنگ خانه در پوشد

با دلارام خانه می نوشد

وصف خانه شنید و مستانه

خاست بر یاد صاحب خانه

خارج خانه اش وجود نبود

داخل خانه اش وجود فزود

جوع تنویر خانه دل توست

اکل تعمیر خانه گل توست

خانه یعقوبیان وخانه مأمونیان

خانه چیپالیان و این چنین صد برشمار

تعداد ابیات منتشر شده : 486293