سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دعوت مکنم به خانه بردن

ترسم ز وبال خانه مردن

هم به خانه نثار کردندش

به همه خانه ها ببردندش

جامه همرنگ خانه در پوشد

با دلارام خانه می نوشد

وصف خانه شنید و مستانه

خاست بر یاد صاحب خانه

خارج خانه اش وجود نبود

داخل خانه اش وجود فزود

جوع تنویر خانه دل توست

اکل تعمیر خانه گل توست

خانه یعقوبیان وخانه مأمونیان

خانه چیپالیان و این چنین صد برشمار

که درین خانه بی وقار شوی

اندر آن خانه شرمسار شوی

خانه او زحسن طلعت او

نیست خانه، که جنتی دیگر ست

گرد گشتیم درین خانه بسی

نیست غیر تو درین خانه کسی

تعداد ابیات منتشر شده : 509565