سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ملک یکی خانه ایست بنیادش عدل

خانه نپاید اگر نباشد بنیاد

گشت ویران زگریه خانه چشم

غم چنین چند خانه ویران کرد

برو رخت در خانه فقر نه

که این خانه دارالامانی خوشست

به کاخ بلندش یکی خانه بود

فرنگیس زان خانه بیگانه بود

مر او را دران خانه انداختند

در خانه را بند برساختند

خانه پردازتر از سیل بهاران بودیم

لنگرانداخت خرد، خانه نگهدار شدیم

چشمش چو به خانه وی افتاد

شد خانه هستیش ز بنیاد

لیلی چو به عزم خانه برخاست

خانه به جمال خود بیاراست

خانه دیو شد جهان بشتاب

تا نگردی چو دیو خانه خراب

گفت این خانه قفل بسته چراست

خازن خانه کو کلید کجاست

تعداد ابیات منتشر شده : 505770