سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زاده خاک دگر خاک شدی

خاک چون گرد بر افلاک شدی

همان به کاندرین خاک خطرناک

ز جور خاک بنشینیم بر خاک

زمین از پای اسپان خاک میریخت

هوا چون خاک بیزان خاک میبیخت

بر خاک، همان ز خاک افتاده ترست

هرچند ز خاک، نقش پا برخیزد

بخورد خاک درت روی خاک خورده من

چرا به غور رخ خاک خورد من نرسی

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

پر که از خاک و برخیزد ز خاک

حیف اگر در خاک میرد جان پاک

گاه در خاک خرابات به جان باز نهاد

خاکیی را که ازین خاک شود خاک پرست

نعمت همه آن داند کز خاک بر آید

با خاک همان خاک نکو آید و درخور

خاک خوران ز فلک خواری بینند چو خاک

خاک بر سر همه را هیچ مگو تا بینند


 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی انتظار در اوحدی
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483