سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به چالاکی همی برد آن دل افروز

به گلگون شد به چالاکی تک آموز

به بوی خود به هوش آورد بازش

به بیداری کشید از خواب نازش

به خون و به دزدی چو آن مردمان

شدندی به دل بر کسی بدگمان

به یک هفته با ویژگان می به چنگ

به مازندران کرد زان پس درنگ

گر چهره به وصل هم فروزیم

زان به که به هجر هم بسوزیم

به جای خود به تخت زر نشاندش

به صد عزت عزیز مصر خواندش

گرسنه به خاک تباهی نشست

نه غوکش به پنجه نه ماهی به شست

سخنی گویمت به من کن گوش

به منش باز ده به کس مفروش

ز رجس شرک ، به ری شد به قوت توحید

همین بس است به دهر افتخار پاکستان

به هزل دست به دستش برند و اندازند

به جان رسیدم از این دست بر دو دست انداز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165