سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو چو عقلی ما مثال این زبان

این زبان از عقل دارد این بیان

این غارت جان چیست خود این جنگ تو با کیست؟

گرگ آشتیی کن، مکن این گرگ ربائی

اکنون طریقی پیش کن تدبیر کار خویش کن

در راه عشق این کیش کن ک «المنع کفر بالبشر»

هر که خواهد از تو از یک تا هزار

دست در زیر حصیری کن بر آر

وام داران را ز عهده وا رهان

هم چو باران سبز کن فرش جهان

پس ز زیر بوریا پر کن تو مشت

ده به دست سایل بشکسته پشت

تا دو سال این کار کرد آن مرد کار

بعد از آن امر آمدش از کردگار

گفتا تبارک الله از این رای و این خرد

وین کار و این کفایت و این یار و این آب معین

گفتی صبوری پیش کن، مسکینی از حد بیش کن

زینم از آن خویش کن، من کردم، این و آن کجا

کریمی را به بخت دور خوش کن

متاع خویش او را پیشکش کن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165