سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا بدید آن طبع گوهر زای تو

از خجالت دامن دریا ترست

هودج زن به خاک تیره فتاد

وز خجالت نقاب رخ نگشاد

با هزاران خجالت و تشویر

رفت زی مکه جفت گُرم و زحیر

خجالت گنه از تیغ جانگدازترست

گذشتن از سر تقصیر، کشتنی است مرا

در خجالت ز سرزنش کردن

زخم این و قفای آن خوردن

از خجالت به زحیر افتاده

غلطی کرده و گیر افتاده

تا نیفتادمی ازان تقصیر

در حجاب خجالت و تشویر

وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد

کاش از هرزه دویها عرق ایجاد کنید

کمفرصتی خجالت سعی کروفر است

از حرص عذرخواهی تخت وکله کنید

از خجالت جمله انگشتان گزان

هر یکی می گفت کای شاه جهان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165