سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای پیر خرابات چه افتاده که دیریست

در کنج خرابات نبینند خرابت

درون خرابات ما شاهدیست

که بدنام ازو هر کجا زاهدیست

بیا ساقی آن بکر مستور مست

که اندر خرابات دارد نشست

خرابات را گر زیارت کنی

تجلی بخروار غارت کنی

ازین زهد یکباره بیگانه شو

به رند خرابات، همخانه شو

ز کوی خرابات آواره ای

زبان بسته حیوان بیچاره ای

علاج مرا کن که دیوانه ام

مقیم خرابات و میخانه ام

در خرابات مجانین کن گذر

تا ببینی رسم و آئین دگر

بیمن پیر خرابات عشق دانستم

که دام راه گهی سبحه است و گه زنار

چون تو در جستنش نمایی جد

در خرابات جست یا مسجد

تعداد ابیات منتشر شده : 27708