سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرابات آشیان مرغ جان است

خرابات آستان لامکان است

تا سوی خرابات شد آن شاه خرابات

همواره منم معتکف راه خرابات

رخ سوی خرابات نهادیم دگربار

در دام خرابات فتادیم دگربار

نشانی داده اندت از خرابات

که «التوحید اسقاط الاضافات»

ای پیر خرابات چه افتاده که دیریست

در کنج خرابات نبینند خرابت

منزل پیر مغان کوی خرابات فناست

آخر ای مغبچگان راه خرابات کجاست

شیر نر اگر سوی خرابات خرامد

روباه کند او را روباه خرابات

خرابات از جهان بی مثالی است

مقام عاشقان لاابالی است

من خود چه خطر دارم تا بنده نباشم

چون شاه خرابات بود ماه خرابات

کردند همه خلق همی خطبهٔ شاهی

چون خیل خرابات بر آن شاه خرابات

تعداد ابیات منتشر شده : 76922