سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرابات آشیان مرغ جان است

خرابات آستان لامکان است

تا سوی خرابات شد آن شاه خرابات

همواره منم معتکف راه خرابات

رخ سوی خرابات نهادیم دگربار

در دام خرابات فتادیم دگربار

نشانی داده اندت از خرابات

که «التوحید اسقاط الاضافات»

ای پیر خرابات چه افتاده که دیریست

در کنج خرابات نبینند خرابت

منزل پیر مغان کوی خرابات فناست

آخر ای مغبچگان راه خرابات کجاست

شیر نر اگر سوی خرابات خرامد

روباه کند او را روباه خرابات

در کوی خرابات نشستیم به عشرت

با سید سرمست و حریفان خرابات

در خرابات قلندر گر ترا ماواستی

من نشیمن در خرابات قلندر دارمی

خرابات از جهان بی مثالی است

مقام عاشقان لاابالی استتعداد ابیات منتشر شده : 167088