سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرابات آشیان مرغ جان است

خرابات آستان لامکان است

تا سوی خرابات شد آن شاه خرابات

همواره منم معتکف راه خرابات

دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ

شوخ گفتاری رندی دلم از دست ربود

رخ سوی خرابات نهادیم دگربار

در دام خرابات فتادیم دگربار

این خرابات فرنگ است و ز تأثیر میش

آنچه مذموم شمارند ، نماید محمود

نشانی داده اندت از خرابات

که «التوحید اسقاط الاضافات»

ای پیر خرابات چه افتاده که دیریست

در کنج خرابات نبینند خرابت

منزل پیر مغان کوی خرابات فناست

آخر ای مغبچگان راه خرابات کجاست

شیر نر اگر سوی خرابات خرامد

روباه کند او را روباه خرابات

در کوی خرابات نشستیم به عشرت

با سید سرمست و حریفان خراباتتعداد ابیات منتشر شده : 286692