سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درویش توست خلق به عمر ایراک

از عمر بی کناره تو قارونی

عمر خواجو بباد رفت و رواست

زانک بی دوست عمر باد هواست

جمعی نبرده راه به حرمانسرای عمر

آتش گرفته دامن خرمن شنیده اند

از پی شهوتی چه کاهی عمر

عمر کاه تو هر زمانی چرخ

عمر جاوید خوش بُود با عشق

غرض از عمر جاودان عشق است

تا همی چرخ پیر عمر خورد

از جوانی و عمر خود برخور

کسی اجدادش اسلام از عُمر یافت

ز مهر او چرا امروز سر تافت

عمر کز سی گذشت کاسته شد

مهر بر عمر ازین قبل منهید

بر عمر بنای آرزو چند کنی؟

چون هیچ بنای عمر برجایی نیست

عمر خوش در قرب جان پروردنست

عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165