سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عمر خوش در قرب جان پروردنست

عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست

همه گو باد ببر خرمن عمر

دو جهان بی تو نیرزد دو جوم

صیت عدل عمر فراوانست

ظلم این صد هزار چند انست

بهار عمر، ملاقات دوستداران است

چه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها؟

حبذا آن خرمن صحرای دین

که بود هر خرمن آن را دانه چین

ز آشنایی ما عمر ها گذشت و هنوز

به دیده منت آن جلوه نخستین است

آتشین خوی مرا پاس دل من نیست نیست

برق عالم سوز را پروای خرمن نیست نیست

دو عمر آورد پیدا روزگار

هر دو را نام پدر عبدالعزیز

برنگردم من از تو تا عمر است

آن ندانم که عمر بر گردد

خوش روزگارِ عمر عزیزان که هیچ وقت

در روزگار عمر ازیشان دلی نخست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165