سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت می گیرند کو خر جان عم

چون نه ای خر رو ترا زین چیست غم

آن خر نر را بگان خو کرده بود

خر جماع آدمی پی برده بود

پا بر آورد و خر اندر ویی سپوخت

آتشی از کیر خر در وی فروخت

خر همی شد لاغر و خاتون او

مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو

چونک بی تمییزیان مان سرورند

صاحب خر را به جای خر برند

روبه اندر حیله پای خود فشرد

ریش خر بگرفت و آن خر را ببرد

مطرب آن خانقه کو تا که تفت

دف زند که خر برفت و خر برفت

سر فراگوش خر فروش آورد

کای به بازار خر فروشان فرد

پس بیامد زود روبه سوی خر

گفت خر از چون تو یاری الحذر

خر بسی کوشید و او را دفع گفت

لیک جوع الکلب با خر بود جفت

تعداد ابیات منتشر شده : 507705