سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر دانا بود عیسی است بر خر

که نادان خر بود وز خر فروتر

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

کین سخن را در نیابد گوش خر

نالهٔ خر بشنوی رحم آیدت

پس ندانی خر خری فرمایدت

دجال اگر به خر نشیند

آید روزی که از خر افتد

گردن خر به در نیارایم

گوهرست این سخن نه مهره خر

چند ای خر گدا توان گفتن

که مرا بخت هم عنان بوده ست

محشر خرگشت طهران ، محشر خر زنده باد

خرخری ز امروز تا فردای محشر زنده باد

خر گم شده را بخواند کای یار

اینک خر تو بیار افسار

اگر گوید کسی کاندر رهی خر

رود با مرکب تازی زهی خر!

ترک عیسی کرده خر پروده ای

لاجرم چون خر برون پرده ایتعداد ابیات منتشر شده : 373712