سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بار باخر بنهند از خر و زینها ننهند

زانکه اینها سوی ایزد بسی از خر بترند

نی سگ اصحاب کهفم نی خر عیسی ولیک

هم سگ وحشی نژادم هم خر وحشت چرم

گاو و خر از آگهی انسان نخواهدگشت لیک

آدمی گر اندکی غافل شود خر می شود

مر خر بد را به طمع کاه و جو آرد

زیرک خر بنده زیر بار به خروار

ای که خلقان را تو خر می خوانده ای

این زمان چون خر برین یخ مانده ای

کار خر است سوی خردمند خواب و خور

ننگ است ننگ با خرد از کار خر مرا

هر که چون خر فتنهٔ خواب و خور است

گرچه مردم صورت است آن هم خر است

چون بار من، ای سفله، فگندی ز خر خویش

اندر خر من چونکه نگوئیت چه بار است؟

با ستور و گاو و خر دشمن و لیک

شاد ازو جان ستور و گاو و خر

نازنین خویش را با بار و خر کردم براه

باز نامد نازنینم بار و خر باز آمدند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165