سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر گوید کسی کاندر رهی خر

رود با مرکب تازی زهی خر!

ترک عیسی کرده خر پروده ای

لاجرم چون خر برون پرده ای

سالها خر بنده بودی بس بود

زانک خربنده ز خر واپس بود

ای به زیر هزار خر بنده

پشت خم کرده همچو خر پشته

مهره خر نهد به جای گهر

جای گوهر دهد به مهره خر

بارها گفتمت خر از کفه دور

خر بغایی مکن تو گرد آخر

باجتهاد خر لنگ در میان خلاب

باعتقاد سگ زرد در خر مردار

روح نامعقول این خر مرده ملت ، کز قضا

هست هر روزی ز روز پیش خرتر، زنده باد

دشمن راهست خر مست علف

ای که بس خر بنده را کرد او تلف

اسب تازی گر بمیرد از تاسف ، گو بمیر

اندر آن میدان که گویند ابلهان خر زنده بادتعداد ابیات منتشر شده : 415004