سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سالها خر بنده بودی بس بود

زانک خربنده ز خر واپس بود

ای به زیر هزار خر بنده

پشت خم کرده همچو خر پشته

مهره خر نهد به جای گهر

جای گوهر دهد به مهره خر

روح نامعقول این خر مرده ملت ، کز قضا

هست هر روزی ز روز پیش خرتر، زنده باد

دشمن راهست خر مست علف

ای که بس خر بنده را کرد او تلف

اسب تازی گر بمیرد از تاسف ، گو بمیر

اندر آن میدان که گویند ابلهان خر زنده باد

خر جهنده گشت از تیزی نیش

کو زبان تا خر بگوید حال خویش

خر برهنه بر نشین ای بوالفضول

خر برهنه نی که راکب شد رسول

زانک غالب عقل بود و خر ضعیف

از سوار زفت گردد خر نحیف

چو خر در گل افتد کسی نیکتر

نکوشد به زور از خداوند خرتعداد ابیات منتشر شده : 331673