سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت بهر سخرهٔ شاه حرون

خر همی گیرند امروز از برون

میر آخر دیگر و خر دیگرست

نه هر آنک اندر آخر شد خرست

چه در افتادیم در دنبال خر

از گلستان گوی و از گلهای تر

آدمی باش و ز خرگیران مترس

خر نه ای ای عیسی دوران مترس

اگر دانا بود عیسی است بر خر

که نادان خر بود وز خر فروتر

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

کین سخن را در نیابد گوش خر

کلهٔ خر گوی فرزندان ماست

فکرتش بازیچهٔ دستان ماست

تا به نزدیکم نیاید خر تمام

من نجنبم خفته باشم در قوام

توبه ها کردست خر با کردگار

که نگردد غرهٔ هر نابکار

خر ز دورش دید و برگشت و گریز

تا به زیر کوه تازان نعل ریز

تعداد ابیات منتشر شده : 504917