سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خر مهذب گشته و آموخته

خوان نهادست و چراغ افروخته

چون تفحص کرد از حال اشک

دید خفته زیر خر آن نرگسک

خر همی گاید کنیزک را چنان

که به عقل و رسم مردان با زنان

رو ترش کردی و جاروبی به کف

چیست آن خر برگسسته از علف

از طرب گشته بزان زن هزار

در شرار شهوت خر بی قرار

خر مؤدب گشته در خاتون فشرد

تا بخایه در زمان خاتون بمرد

گر همه کیر خر اندر وی رود

آن رحم و آن روده ها ویران شود

در حسد شد گفت چون این ممکنست

پس من اولیتر که خر ملک منست

میل شهوت کر کند دل را و کور

تا نماید خر چو یوسف نار نور

در میان خانه آوردش کشان

خفت اندر زیر آن نر خر ستان

تعداد ابیات منتشر شده : 505770