سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن یکی خر داشت و پالانش نبود

یافت پالان گرگ خر را در ربود

کس به زیر دم خر خاری نهد

خر نداند دفع آن بر می جهد

چو خر تازنده باشی بار می کش

که باشد گوشت خر در زندگی خوش

دو دست و دو پای خر استغفرالله

که او دوستان را چنین خر فرستد

شیر خدای بود علی، ناصبی خر است

زیرا همیشه می برمد خر ز هیبتش

هر که بر این مهره چو خر دل نهاد

در گرانمایه به خر مهره داد

عیسی اندر آسمان خر با زمین

من نه با عیسی نه با خر مانده ام

خران را بین همه در تنگ آن خر

شده از جهل پیش آهنگ آن خر

گفت من خر را به تو بسپرده ام

من ترا بر خر موکل کرده ام

بود اقبال مرا خر رفته و برده رسن

روی عیسی دیدم از دنبال خر بازآمدم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165