سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرو کوفت بیچاره خر را به سنگ

خر از دست عاجز شد از پای لنگ

به سان عیسی اش بر خر نشاندند

به هر کویی ز مصر آن خر براندند

فریفتن روباه خر را و به شیر سپردن

چو خر غافل نباید شد درین راه

هنوزش ز خر بود بر لب نوا

که خر سر فروبرد و کندش ز جا

خر از زین زر به که پالان کشد

که تا رخت خر بنده آسان کشد

هرگز بهای خر نفزاید به نزد عقل

گر برنهی به خر طبق زرّ و سیم را

نگه کن تا بر این خر کس نشسته است

که این بد خر نکرده ستش فگاری

خر نداند خطر سنبل و ریحان، زنهار

که مراین خر رمه را سنبل و ریحان ندهی

سلاح رخش چون بر خر نهد مرد

بماند هم ز خویش و هم ز خر فرد

ورنه اندر من رسیدی شیر نر

چون بدی در زیر پنجهٔ شیر خر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165