سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بهار عدو از تو همچون خزان

خزان ولی از تو همچون بهار

شاد باش از خزان غم وحشی

که بهار از پی خزان باشد

گر ازین دولت نتازی خز خزان

این بهارت را همی آید خزان

طلایه لشکر خزان از دو طرف عیان شد

چو ابر بهمن ز چشم من چشمهٔ خون روان شد

خزان صحیفه پایان دفتر عمر است

باین صحیفه رسید است دفتر تا نیز

به سینمای خزان ماجرای خود دیدم

شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز

چون تو اندر خزان به باغ آیی

آن خزان باغ را بهار شود

در خزان بگذر بباغ وژرف ژرف اندر نگر

در تماشاگاه نقش بوستان اندر خزان

تو را تنت خوشه است و پیری خزان

خزان تو بر خوشهٔ تنت زد

مباش فصل خزان بی طرب که چهرهٔ توست

بهار مجلس آزادگان به وقت خزان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165