سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هنوزت در دل خواجو مقامست

هنوزت با دل خواجو عتابست

خواجو نظری دارد با طلعت مه رویان

با طلعت مه رویان خواجو نظری دارد

مطربان از گفتهٔ خواجو سرودی می زدند

لیکن آن گلروی را از نام خواجو ننگ بود

خواجو بلب تو آرزومند

چون تشنه بشربت زلالست

آنکه خواجو ازو پریشانست

زلف آشفته کار عیاریست

عندلیبان گلستان ضمیرت خواجو

گاه شکر شکنی طوطی خوش الحانند

زیردستان تهیدست بلاکش خواجو

جان ز دستش نبرند ار بمثل دستانند

یکایک ماجرای اشک خواجو

روان با ابر آذاری بگوئید

سخنهای خواجو ز دیوانگی

یکایک بدیوان فرستاده ام

همچو خواجو بنام میخواران

مرغ دل را بخون قباله کنیم

تعداد ابیات منتشر شده : 502039