سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی گنه لعنت کنی ابلیس را

چون نبینی از خود آن تلبیس را

زمین کن کوه خود را گرم کرده

سوی ارمن زمین را نرم کرده

خودی را گیر و محکم گیر و خوش زی

مده در دست کس تقدیر خود را

گر نه کوری این کبودی دان ز خویش

خویش را بد گو مگو کس را تو بیش

بهر پندی که داده بود خود را

شد ان هر پند او بندی خرد را

شورش اقوام را خاموش کن

نغمه ی خود را بهشت گوش کن

نخواهم بی جمالش زندگی را

به ملک زندگی پایندگی را

ور نگویی عیب خود باری خمش

از نمایش وز دغل خود را مکش

بمن گوید که از تسبیح بگذر

بدوش خود برد زنار خود را

اگر با من نسازی همره او را

مرا بیرون بر اول آنگه او راتعداد ابیات منتشر شده : 373712