سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جوانمردی که خود را فاش بیند

جهان کهنه را بازفریند

خود همین جا نامهٔ خود را ببین

دست چپ را شاید آن یا در یمین

آن یکی عاشق به پیش یار خود

می شمرد از خدمت و از کار خود

مسلمانی که خود را امتحان کرد

غبار راه خود راسمان کرد

بخورده چشم خود را خون و جان را تازگی داده

بکشته نفس خود را زار و تن را در عزا دیده

خودی دادم ز خود نامحرمی را

گشادم در گل او زمزمی را

دل خود را بدست کس ندادم

گره از روی کار خود گشادم

بهر جانان فنا کند خود را

پیش رویش فدا کند خود را

یا نمی بینی تو روی خویش را

ترک کن خوی لجاج اندیش را

بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی

بکناره برفکندی در آبدار خود را

تعداد ابیات منتشر شده : 501484