سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خوش بود گفتهٔ خوش سید

خوش بخوان راست در نوا خوش باش

رند و جام شراب خوش خوش بو

وقت مست خراب خوش خوش بو

چه خوش سالی چه خوش ماهیکه آن بود

چه خوش وقتی چه خوش حالیکه آن بود

مرا گفتند خوش جاییست دلکش

هوا خوش، دست خوش، کهسار او خوش

خوش برو خوش بنوش خوش می رو

نوش و پوش و خموش خوش می رو

خوش است آن دو چشمِ مخمور و خوش آن دو زلفِ مشکین

خوش است آن لبان باریک و خوش آن دهانِ شیرین

من مست خوش حریف ویم آن زمان که او

سرخوش خوش است، مست خوش و هوشیار خوش

ابر خوش است و وقت خوش است و هوای خوش

ساقی مست داده به مستان صلای خوش

ساقی سرمست ما یاری خوش است

خوش حریفانیم و خماری خوش است

همه خوش صورت و خوشن برخوردند

همه خوش سیرت و خوش رفتارندتعداد ابیات منتشر شده : 365526