سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خوش بود گفتهٔ خوش سید

خوش بخوان راست در نوا خوش باش

چه خوش سالی چه خوش ماهیکه آن بود

چه خوش وقتی چه خوش حالیکه آن بود

مرا گفتند خوش جاییست دلکش

هوا خوش، دست خوش، کهسار او خوش

ساقی سرمست ما یاری خوش است

خوش حریفانیم و خماری خوش است

همه خوش صورت و خوشن برخوردند

همه خوش سیرت و خوش رفتارند

گفتهٔ مستانهٔ ما خوش بود

رو تو خوش بشنو که بشنیدن خوش است

من بر دل خویش کرده ام آتش خوش

زان عمر بکام دل گذارم خوش خوش

خوش بود گل تا بود بی خار خوش

ارغوان بر برگ نسرین خوش ترست

روز خواجو بروی او خوش بود

خوش نبود آنکه رفت و شب خوش کرد

دل رفت بر کسی که بی ماش خوش است

غم خوش نبود، ولیک غمهاش خوش استتعداد ابیات منتشر شده : 285455