سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صید او آزاد خواند خویش را

کشتهٔ او زنده داند خویش را

بیامرز از عطای خویش ما را

کرامت کن لقای خویش ما را

ببزمگه خبر خویش را کنی عینی

برزمگاه کنی عین خویش را خبری

جمله شاهان پست پست خویش را

جمله خلقان مست مست خویش را

کمتر از موجی شمارد خویش را

پیش پای تو گذارد خویش را

قامتِ عمر خویش را خم ده

دیدهٔ خشک خویش را نم ده

بشکن آن شیشهٔ کبود و زرد را

تا شناسی گرد را و مرد را

کژ ندانم آن نکواندیش را

متهم دارم وجود خویش را

گم کرده خویش را بیابی

وان دولت پیش را بیابی

چو دزدیده نخواهی دانه خویش

مهل بیگانه را در خانه خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165