سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون لاله به نوروز قدح گیر بدست

با لاله رخی اگر تو را فرصت هست

من می ز برای خوشدلی میخوردم

اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم

می نوش ندانی ز کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

با کله همی گفت که افسوس افسوس

کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس

کانها که بجایند نپایند بسی

و آنها که شدند کس نمیاید باز

در خواب بدم مرا خردمندی گفت

کاز خواب کسی را گل شادی نشکفت

بر پشت من از زمانه تو میاید

وز من همه کار نانکو میاید

تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم

چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم

مهتاب به نور دامن شب بشکافت

می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت

دی کوزه گری بدیدم اندر بازار

بر پاره گلی لگد همی زد بسیار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165