سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عور ترسان که منم دامن کشان

چون رهانم دامن از چنگالشان

دامن به حدیث درد من باز مزن

من دانم و اشک لعل دامن دامن

تا نپنداری که سلمان، دامن از دلبر، فشاند

دامن از دل بر فشاند و دامن دلبر، گرفت

به دامن می نهفتم گریه ناگه مست بگذشتی

شدم رسوا من تر دامن و صد چاک دامن هم

پای در دامن امل بنداشت

دامن ملک پایدار گرفت

دامن از چرخ برکشید سخن

تا تو دامن بدو بیالودی

ز پابوس سران دامن کشیدی

بدین دولت مگر دامن رسیدی

چو دامن روی من در پای دیده

وزین سرگشته، دامن درکشیده

چو گل بودی همیشه پاک دامن

هوایت کرد خواهد چاک دامن

مرنج، ای پاک دامن، عاشقانت

اگر بر چشم تر دامن نشانند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165