سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دست عشقت هرکرا دامن گرفت

دامن از هر دو جهان درمی کشد

دامن او گیر زوتر بی گمان

تا رهی در دامن آخر زمان

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

دامن من گر به دست عشق نگاریست

وصل چه دامن ز کار من بفشاند

چو دست ها همه در دامن عنایت اوست

بدار دست ملامت ز دامن من مست

دامن فشان رفتم برون زین انجمن وز غافلی

نقد وصالت ریختم در دامن تر دامنان

گهی از دامن دریا شود بر گوشۀ گردون

گهی از گوشۀ گردون رود زی دامن دریا

آورد در دامن احسان خویش

پرورد از رشحه پستان خویش

لاله در دامن کوه آمد و من بی رخ دوست

اشک چون لاله سیراب به دامن کردم

شستم ز می در پای خم، دامن ز هر آلودگی

دامن نشوید کس چرا، زابی بدین پالودگی

تعداد ابیات منتشر شده : 61595