سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پای در دامن امل بنداشت

دامن ملک پایدار گرفت

دامن از چرخ برکشید سخن

تا تو دامن بدو بیالودی

ز پابوس سران دامن کشیدی

بدین دولت مگر دامن رسیدی

چو گل بودی همیشه پاک دامن

هوایت کرد خواهد چاک دامن

بالله ار گرد دامن تو سزد

هرچه در دامن فلک گهرست

همچو طفلان جمله تان دامن سوار

گوشهٔ دامن گرفته اسپ وار

مرنج، ای پاک دامن، عاشقانت

اگر بر چشم تر دامن نشانند

دست عشقت هرکرا دامن گرفت

دامن از هر دو جهان درمی کشد

ز بس کز دامن لب شکر افشاند

شکر دامن به خوزستان برافشاند

دامن او گیر زوتر بی گمان

تا رهی در دامن آخر زمانتعداد ابیات منتشر شده : 206526