سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بالله ار گرد دامن تو سزد

هرچه در دامن فلک گهرست

همچو طفلان جمله تان دامن سوار

گوشهٔ دامن گرفته اسپ وار

درکشی دامن ازین چشم پر آب

تا نخوانند ترا تر دامن

دامن همت نیالودم به غیر

پاک پاک است دامن سجاده ام

بد اندیش ترا تا دامن حشر

نکوخواه ترا تا دامن صور

دست عشقت هرکرا دامن گرفت

دامن از هر دو جهان درمی کشد

ز بس کز دامن لب شکر افشاند

شکر دامن به خوزستان برافشاند

به دامن سایه خود چیده از خاک

حلال لاله بادا دامن پاک

گریبانی دریده تا به دامن

کشید از صبر کوشی پا به دامن

دامن پاکی ز دست اغیار

نی دامن چاک چون گل از خار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165