سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عاشق که پاره دامن در کوچه ها نیفتد

گو گرد پا در آور دامن استقامت

گذر بروادی ناز افکنی دامن کشان واندم

به یک دامن فشانی آتشم را تیزتر سازی

ز بس قراضه که گل کرد در دامن

مجال نیست که دامن به یکدگر گیرد

در دامن سحاب فتد ذره ای از آن

تا دامن ابد دمد از خاک مشگناب

دامن کشان به نازکشی تا روان شدی

یک پای اهل زهد به دامن نه ایستاد

غبار دامن قدر تو بود چرخ کبود

گهی که همت تو دامن از جهان افشاند

ایکه در کوی محبت دامن افشان می روی

آستین برآسمان افشان و دامن بر زمین

گرد خواهیم شد و دامن آن یار گرفت

تا باین شیوه مگر دامن یاری گیریم

می رسد یار کشان دامن و در بزم خروش

که آستان روب گدا دامن شاهست امشب

ز گریه ام نبود روی دامن صحرا

ز بس که سیل سرشکم کند به دامن رویتعداد ابیات منتشر شده : 327355