سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو برکشید شفق دامن از بسیط هوا

شب سیاه فرو هشت خیمه را دامن

چو دست ها همه در دامن عنایت اوست

بدار دست ملامت ز دامن من مست

دامن فشان رفتم برون زین انجمن وز غافلی

نقد وصالت ریختم در دامن تر دامنان

خیز خواجو که چو افلاس شود دامن گیر

دست در دامن صاحب کرمی باید زد

عاشق که پاره دامن در کوچه ها نیفتد

گو گرد پا در آور دامن استقامت

گذر بروادی ناز افکنی دامن کشان واندم

به یک دامن فشانی آتشم را تیزتر سازی

ز بس قراضه که گل کرد در دامن

مجال نیست که دامن به یکدگر گیرد

در دامن سحاب فتد ذره ای از آن

تا دامن ابد دمد از خاک مشگناب

دامن کشان به نازکشی تا روان شدی

یک پای اهل زهد به دامن نه ایستاد

غبار دامن قدر تو بود چرخ کبود

گهی که همت تو دامن از جهان افشاندتعداد ابیات منتشر شده : 373712