سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر کسی دستی زده بر دامن صاحبدلی

نعمت الله دامن یکتای بی همتا گرفت

دامن ز صحبت من بیچاره در مکش

دست عبید و دامن لطف تو زینهار

دامن من گر به دست عشق نگاریست

وصل چه دامن ز کار من بفشاند

دوش در دامن پاک صنم باده فروش

اثری بود که در دامن سجاده نبود

تا مگر در دامن محشر بگیرم دامنش

چاک دامان مرا تا دامن محشر ببین

دامن کشان ز خاک شهیدان گذشته ای

گردی، که دامن تو گرفتست، خاک ماست

چو برکشید شفق دامن از بسیط هوا

شب سیاه فرو هشت خیمه را دامن

گیرم نبود دست من و دامن تو

بتوان کردن دست من و دامن من

دامن وصل تو گر افتد به دست

پای به دامن کشم از هرچه هست

چو دست ها همه در دامن عنایت اوست

بدار دست ملامت ز دامن من مست

تعداد ابیات منتشر شده : 504917