سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منم تشنه تو آب زندگانی

منم کشته تو جان جاودانی

منم دیوانهٔ عشق تو گشته

منم تخم محبت جمله کشته

که شایستهٔ جنگ شیران منم

هم آورد سالار ایران منم

بدو گفت رهام جنگی منم

هنرمند و بیدار و سنگی منم

بر لشگر هجران تو پیروز منم

سر دفتر عاشقان امروز منم

منم فاسد توئی اصلاح فاسد

منم عصیان و غفرانم توئی تو

چنین داد پاسخ که پیران منم

سپهدار این شیر گیران منم

هاتفی گفت شاه، شاه منم

پس شه کشور و سپاه منم

من نیم مهدی ولی هادی منم

رهنمای خلق در وادی منم

این شقاوت را ز سرداران؛ منم

دوزخت را از خریداران، منم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165