سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قاصدش رفت و خواست از خوارزم

دختر خوب روی در خور بزم

از بسی رنجها که بر وی برد

مهربان گشته بود دختر کرد

جز یکی دختر عزیز مرا

نیست و بسیار هست چیز مرا

وانکه بیند جمال این دختر

نکند چاره سازی درخور

دختر شرمگین ز حشمت شاه

بر خود آیین شکر داشت نگاه

داد دختر به محرمی پیغام

تا بگوید به شاه نیکو نام

گاه با دختر وزیر نشست

بر همه کام خویش یافته دست

شادمانه گهی به دختر کرد

به سه نرد ازجهان ندب می برد

پدر از دیدنش چو گل به شکفت

دختر احوال خویش ازو ننهفت

تیر و تیغ است بر دل و جگرم

درد و تیمار دختر و پسرم

تعداد ابیات منتشر شده : 501469