سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پرستنده دختر به آیین خویش

ز خوالیگران خوان و می خواست پیش

نامه تعزیت دختر رز بنویسید

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

عشرت خوشست خاصه در ایام نوبهار

لیکن بدور دختر انگور خوشترست

به سان دختر چادرنشین صحرائی

عروس لاله به دامان کوهسار آمد

چه خوش می گفت در کنج خرابات

به دختر شاهدی شیرین حکایات

مست شد جا بر کنار بام کرد

دختر همسایه را بدنام کرد

چو ناسفته گوهر سه دخترش بود

نبودش پسر دختر افسرش بود

ز مهتر زادگان ماه پیکر

بود در خدمتش هفتاد دختر

مدتی اینچنین به سر گردد

زحمت دختر و پسر گردد

در حجلهٔ جام آسمان رنگ

آن دختر آفتاب در دهتعداد ابیات منتشر شده : 373712