سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نشان آن باشد آن کس را در آن حال

بگردد در درونش جمله احوال

زود آن موی را ز چشم بچین

موی در وی ز جهل سهل مبین

در زر خالص آن که دارد شک

زند از بهر امتحانش محک

آن غرض ها که بودشان در سر

گردد از قول و فعلشان ظاهر

در نماز و نیاز خاشع باش

در قیام و قعود خاضع باش

در آن یک دم خرابیها نماید

که شرح آن بگفتن در نیاید

نهانیها عیان بیند در آن نور

بسی نام ونشان بیند در آن نور

همه شرح حکم الهی در او

همه بسط دستور شاهی در او

دست آن انداخته در پیش این

پای این انداخته در پیش آن

آن در همه علوم جهان ماهر

و آن در همه فنون هنر کامل

تعداد ابیات منتشر شده : 510135