سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا

غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا

در مرحلهٔ شوق نه ننگ است و نه ناموس

در مسالهٔ عشق نه مشک است و نه زیب است

نه به دستش در خم و نه به پایش در عطف

نه به پشتش در، پیچ و نه به پهلو در، ماز

نه گردون است و در رفعت چو گردون است بی آفت

نه یزدان است و در قدرت چو یزدان است بی همتا

نه یک شاهی، که صد شمسی، همه رخشنده در مجلس

نه یک شخصی، که صد جیشی، همه جوشنده در هیجا

نه بر تو هست مشفق تر کس از وی در همه عالم

نه وی را هست مخلص تر کس از تو در همه لشکر

خداوندی ، که او را نیست در کل جهان مانند

نه در دولت ، نه در نعمت ، نه در آلا ، نه در نعما

در پردهٔ تحقیق نه نور است و نه ظلمت

در عالم توحید نه امروز و نه فرداست

نه در گیتی مقالش را مقام است

نه در فکرت مقامش را مقالا

همه در جنبش و دائم در آرام

نه آغاز یکی پییدا نه انجام

تعداد ابیات منتشر شده : 59285