سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا

غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا

بر سر آزاده ام نه صلح و نه جنگ است

در دل آسوده ام نه مهر و نه کین است

در مرحلهٔ شوق نه ننگ است و نه ناموس

در مسالهٔ عشق نه مشک است و نه زیب است

بی نصیب از تو نه چند است و نه چون

خالی از تو نه درون است و نه برون

نه به دستش در خم و نه به پایش در عطف

نه به پشتش در، پیچ و نه به پهلو در، ماز

نه گردون است و در رفعت چو گردون است بی آفت

نه یزدان است و در قدرت چو یزدان است بی همتا

به چشم او نه نور و نی سرور است

نه دل در سینهٔ او ناصبور است

صلح ، شر گردد چو مقصود است غیر

گر خدا باشد غرض جنگ است خیر

نه فلک با همه اختر که در اوست

نه صدف با همه گوهر که در اوست

نه یک شاهی، که صد شمسی، همه رخشنده در مجلس

نه یک شخصی، که صد جیشی، همه جوشنده در هیجاتعداد ابیات منتشر شده : 365497