سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صوفی و مال پرستی نه خوش است

عالی و میل به پستی نه خوش است

مردیی کن همه را یکسو نه

ور نه در فقر و فنا زن ز تو به

نه در او خیمه به جز چرخ برین

نه در او سایه به جز زیر زمین

چار فصلی که به هر سال در است

به همین رسم و روش رهسپر است

در سعت دایره دل گم است

آن همه چون قطره و دل قلزم است

در آن موقف که لطفش روی پیچ است

همه تدبیرها هیچ است، هیچ است

چیست خس هر چه نه شاه ازل است

کش به هستی نه عوض نی بدل است

این چه جشنست کزو جان جهان در طرب است

در نُه افلاک از او سور و سرور عجب است

در روی زمینم نه به غیر از تو مناص است

وز دور زمانم نه به غیر از تو مآب است

در همه ساری بی وهم حلول

سریانی نه حد فهم عقولتعداد ابیات منتشر شده : 167118