سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یار در مجلس وگل در چمن است

عود در مجمر و می در جام است

میم در جام، اخگر در گریبان است پنداری

گلم در دست، آتش در نیستان است پنداری

از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست

در همه شهری غریب در همه ملکی گداست

در شهر وراه در همه جایی مرا برو

نه جای اعتماد و نه جای مُعَوَّل است

خداوندی همه در کبریایی است

نه علت لایق فعل خدایی است

ای با همه در حدیث و گوش همه کر

وی با همه در حضور و چشم همه کور

تو با همه در حدیث و گوش همه کر

تو با همه در حضور و چشم همه کور

در قدح عکس تو یا گل در گلاب افتاده است؟

مهر در آیینه یا آتش در آب افتاده است؟

جز ازو سروری همه عجب است

جز برو خواجگی همه زور است

نه ظلم است این که عین علم و عدل است

نه جور است این که محض لطف و فضل است

تعداد ابیات منتشر شده : 76937