سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه ز ادوار در او تأثیری

نه در اطوار ازو تغییری

در دیدهٔ مجنون همه جا صورت لیلی است

در چشم محبان همه معنی حبیب است

همه در جنبش و دائم در آرام

نه آغاز یکی پییدا نه انجام

بگیریش از همه در کام شیر است

بر آریش ار چه در سوراخ مار است

در جهان جان امم جمعیت است

در نگر سر حرم جمعیت است

چشمهٔ حیوان و جام مستی است

کان بلندیها همه در پستی است

از دولت او در همه آفاق دلیل است

وز نصرت او در همه اسلام نشان است

نه او در بند تفکیک است و ترکیب

نه او در فکر ایجاد است و انشا

نه بحث ما در آن امر محال است

که در اثبات و نفیش قیل و قال است

نه هر کس از محبت مایه دار است

نه با هر کس محبت سازگار استتعداد ابیات منتشر شده : 292227