سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که خواهد از تو از یک تا هزار

دست در زیر حصیری کن بر آر

آن بکن که هست مختار نبی

آن مکن که کرد مجنون و صبی

گرچه ز مهری که نیست، نیست دلش ز آن من

هست بهرسان که هست هستی من ز آن او

آن جواهر که فاضلان سفتند

وان معارف که عارفان گفتند

هر ملک را در او مثالی هست

که دهدشان در آن مقالی دست

این در آن حیران شده کان بر چیست

هر چشنده آن دگر را نافیست

که هر حرف دشوار و آسان که هست

رساند به گوش من آنسان که هست

در دل هر سوخته جوشی که هست

بر لب هر خسته خروشی که هست

تصرف در آن نیست از من درست

در او هر چه یابی همه حق توست

عجز به از هر دل دانا که هست

بر در آن حی توانا که هست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165