سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که کاه و جو خورد قربان شود

هر که نور حق خورد قرآن شود

بمانم ز بی توشگی سر به زیر

نه در دست من نان و نی معده سیر

هر دو با هم در خزیدند از نشاط

جان به جان پیوست آن دم ز اختلاط

آنچنان که خون ز بینی و سرش

شد روان و رحم کرد آن مهترش

تن ز سرگین خویش چون خالی کند

پر ز مشک و در اجلالی کند

برون از عقل تا اینجا کسی هست

که او در پرده زینسان نقشها بست

ز ارباب کیاست هر که باید

ز ارکان ریاست هر که شاید

در ره نفس ار بمیری در منی

تو حقیقت دان که مثل آن زنی

هر آن سری که هست امروز پنهان

ز علم خویشتن پیدا کند آن

هر چه در سر نباشدش آن نیست

هر چه در دل بگرددش آن باد

 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی دگر مگوی حدیث از نعیم در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی افتادگی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در سعدی
 • جستجوی مست در همه ی آثار
 • جستجوی گر زلف پریشانش در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135