سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بسته در انتظار خلاصست جان من

جان کندنیست بستن جان را در انتظار

ترا تا در حقیقت اول کار

نباشد در یکی آئی پدیدار

از آن در کامد اول هم بدر شد

اگرچه در معاش از در به در شد

حقیقت جان خجل دل بازمانده

عجایب جسم و جان در راز مانده

دمی در عشق شو تا در فنایت

نماید در یکی عین بقایت

تو جان عالمی و علی سهل جان جان

تو در پناه خالق و او در پناه تو

بمعنی این در جان بازکن تو

همه ذرات را دمساز کن تو

در سخن هستت هزاران در فاخر در دو لب

در سخا هستت هزاران بحر زاخر در دو کف

یکی دیدم ز تو در بینشانی

از آن کردم در اینجا جان فشانی

وصال کل دهم تا جان فشانم

حقیقت چون در این دو جان فشانم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165