سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو دست دست تو باشد دراز چندان کن

که دست دست تو باشد اگر بگردد دست

بلند پایه چو همت، فراخ رو چو طمع

گران رکاب چو حلم و سبک عنان چو ذکاست

چو شیر پردل و در زیر باره های چو پیل

چو مور بی پر و در دست نیزه های چو مار

گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد

سخا به دست تو نازان چو تن به جان و روان

امل به دست تو حیران چو دیده اعور

نظری به حال من کن چو قدح به دست گیری

گذری به خاک جم کن چو به دست جام داری

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب

چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب

چو سرپنج دیر و چو سرها سنیمر

چو یک لوله پیل و چو سند و چو سنگر

تجربه نگرفت ز دست نخست

دست خود از دست دگر نیز شست

چو آب جوشان باشد چو دست خواهد کند

چو مرغ باشد چون رفت بایدش هموار


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239