سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو دست دست تو باشد دراز چندان کن

که دست دست تو باشد اگر بگردد دست

به دست جان تو بر دنبلی به دست طمع

ببر دو دست طمع تا بیفتد این دنبل

بلند پایه چو همت، فراخ رو چو طمع

گران رکاب چو حلم و سبک عنان چو ذکاست

چو شیر پردل و در زیر باره های چو پیل

چو مور بی پر و در دست نیزه های چو مار

چو در سیل زنخدانت کشیدم دست بوسیدن

کشیدی از کفم دست و کفایندی چو مارم دل

چو در دستش نهی دست ارادت

به دست آید تو را گنج سعادت

گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد

سخا به دست تو نازان چو تن به جان و روان

امل به دست تو حیران چو دیده اعور

نظری به حال من کن چو قدح به دست گیری

گذری به خاک جم کن چو به دست جام داری

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب

چو عود و چو عنبر چو روشن گلابتعداد ابیات منتشر شده : 365483