سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخا به دست تو نازان چو تن به جان و روان

امل به دست تو حیران چو دیده اعور

نظری به حال من کن چو قدح به دست گیری

گذری به خاک جم کن چو به دست جام داری

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب

چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب

از می چو صراحی شده افغان خیزان

وانگه چو قدح دست به دست افتاده

چو سرپنج دیر و چو سرها سنیمر

چو یک لوله پیل و چو سند و چو سنگر

تجربه نگرفت ز دست نخست

دست خود از دست دگر نیز شست

چو آب جوشان باشد چو دست خواهد کند

چو مرغ باشد چون رفت بایدش هموار

یکی چو نور وجو دست و دیگری پرتو

یکی چو چشمهٔ خورشید و دیگری چو ضیاست

چو دست حنا بسته ست دست ار زنگین

از آن نداری در دست خویش ساغر زیر

از کار رفته دست چو دست سبو مرا

ریزند می چو شیشه مگر در گلو مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165