سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در پای تو کوه و دشت یکسان

در کوه روی چو دشت آسان

ابر دستش به دشت اگر بارد

دشت را بحر بی کنار کند

چنگیز که بود گرگ این دشت

وین دشت ز گرگیش تهی گشت

ای رفته ز همدمان سوی دشت

همراه تو نی جز آهوی دشت

دشت قرمز شد یکپارچه از لالهٔ سرخ

ربخته گویی در دشت فراوان خونا

گرفته کوه و دشت از بیقراری

وزو در کوه و دشت افتاده زاری

از کوه و قدم نهاد در دشت

در دشت چو گردباد می گشت

همه صحرا و دشت از مردپرگشت

نیافت از خلق سوزن جای در دشت

بپای بارۀ او حصن دشت ساده شود

بصف لشکر او دشت ساده حصن حصین

همره تعبیه بشتاب سوی دشت نبرد

چون به دشت اندر آهو و به کوه اندررنگتعداد ابیات منتشر شده : 415004