سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در پای تو کوه و دشت یکسان

در کوه روی چو دشت آسان

ابر دستش به دشت اگر بارد

دشت را بحر بی کنار کند

چنگیز که بود گرگ این دشت

وین دشت ز گرگیش تهی گشت

دشت قرمز شد یکپارچه از لالهٔ سرخ

ربخته گویی در دشت فراوان خونا

گرفته کوه و دشت از بیقراری

وزو در کوه و دشت افتاده زاری

از کوه و قدم نهاد در دشت

در دشت چو گردباد می گشت

بپای بارۀ او حصن دشت ساده شود

بصف لشکر او دشت ساده حصن حصین

همره تعبیه بشتاب سوی دشت نبرد

چون به دشت اندر آهو و به کوه اندررنگ

در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس

از دشت روم رفت به صحرای سیستان

کان لاله داغدار هر دشت

از نوفل و نوفلی چو برگشتتعداد ابیات منتشر شده : 364482