سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شده در سایۀ آن زلف دلگیر

گرفته خانه و در خور گرفته

چون صبح، زیر خیمهٔ دلگیر آسمان

در آرزوی یک نفس بی غمانه ایم

چه جایست اینکه بس دلگیر جایست

که زد رایت که بس شوریده رایست

ز ره پیمای این صحرای دلگیر

به کوه افتد چنین آواز زنجیر

ای بسا خواب کو بود دلگیر

واصل آن دل خوشیست در تعبیر

مکن کین میش دندان پیر دارد

به خوردن دنبه ای دلگیر دارد

سیه زانست جای او و دلگیر

که بی تو پای او ماندست در قیر

تو خود دانی یقین کان دایهٔ پیر

بسی سیری نمود از چرخ دلگیر

مردیم درین خانه دلگیر قفس، چند

از شوق هم آغوشی پرواز توان سوخت؟

بدست آورد جائی گرم و دلگیر

کز او طفلی شدی در هفته پیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165