سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رهِ عشّاق سپردن به دل آزاری نیست

جز به دل سوزی و دل جویی و دل داری نیست

دل بود راه آن جهانی تو

لیک دل را ز دِه ندانی تو

پر و بال خرد ز دل باشد

تن بی دل جوال گِل باشد

آرامِ جانی یافتم کز دل قرارم می برد

دل بردن و جان سوختن این است کارِ قاینی

از درِ تن ترا به منزل دل

نیست جز درد دل دگر حاصل

و گر دل را به صد خواری رهانم از گرفتاری

دلازاری دگر جوید دل زاری که من دارم

چه غم داری ، حیات دل ز دم نیست

که دل در حلقه بود و عدم نیست

هست آرام دل، آن را که دلارامی هست

خرم آن دل، که در او، صبری و آرامی هست

دل که هر سر بود آورده او

دل در پرده بود پرده او

چون به شروان دل و یاریم نماند

بی دل و یار به شروان چکنم؟

تعداد ابیات منتشر شده : 509595